• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Blogi

 

28.04.2013

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jolla 18 vuotta täyttänyt henkilö voi pätevästi määrätä kenelle hänen omaisuutensa menee hänen kuolemansa jälkeen. 15 vuotta täyttänyt voi määrätä testamentilla omaisuudesta, jota hänellä on valta hallita itsenäisesti, esimerkiksi omista työansioistaan. Testamentti on testamentin tekijän tahto.

Testamentin muotomääräykset

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän henkilön on se todistettava. Testamentti on tekijänsä allekirjoitettava. Testamentin tekijän on oltava kelpoinen tekemään testamentti. Tämän kelpoisuuden voi poistaa mm. vaikea henkinen sairaus tai dementia, mutta asiaa on arvosteltava jokaisessa tapauksessa erikseen. Jos testamentin tekijä on pakotettu tai taivuteltu tekemään testamentti, testamentti voidaan perillisen kanteesta julistaa pätemättömäksi eli testamentille ei anneta vaikutusta.

Testamentti laaditaan yleensä yhtenä kappaleena. Jos testamentista tehdään useampia alkuperäiskappaleita, on se syytä mainita testamentin tekstissä.

Testamentti voidaan milloin tahansa peruuttaa hävittämällä sen kaikki alkuperäiskappaleet.

Testamenttia voidaan muuttaa tekemällä uusi testamentti. Tässä tapauksessa täytyy varmistua siitä, että aiemman testamentin voimassaolon säilyminen tarkoin tutkitaan. Jos puolisot ovat tehneet keskinäisen testamentin, leski ei enää puolison kuoltua voi muuttaa sitä osaa testamentissa, jossa ilmenee ensiksi kuolleen puolison tahto.

Testamenttityypit

Testamentti voi olla ns. täysi omistusoikeustestamentti eli saaja saa omaisuuteen täyden määräämisvallan eli hän voi myydä omaisuutta vapaasti ja määrätä siitä myös omassa testamentissaan.

Tuotto-oikeustestamentilla testamentin saaja saa oikeuden omaisuudesta tulevan koron ja tuoton nostamiseen kun omistusoikeus menee toiselle henkilölle.

Perintöverotusta ollaan muuttamassa. Erityisesti samanikäisten puolisoiden välillä on tämän hetken lainsäädännön valossa perintöverotuksellisesti järkevää harkita käyttöoikeustestamenttia, joka voi koskea kaikkea tai vain osaa jäämistöstä. Käyttöoikeuden saaja ei nimittäin joudu maksamaan perintöveroa, mutta se jolle omistusoikeus siirtyy, joutuu maksamaan perintöveron käyttöoikeuden arvolla vähennettynä.

Erityismääräykset

Testamentilla voidaan myös määrätä, ettei perillisen tai testamentin saajan aviopuolisolla tai parisuhdekumppanilla ole avio-oikeutta perintöomaisuuteen.

Testamentilla voidaan edelleen määrätä, kuka tulee edunvalvojana hoitamaan vajaavaltaisen perinnön- tai testamentinsaajan perintöomaisuutta.

Testamenttia laadittaessa on tarpeen ottaa huomioon myös rintaperillisen oikeus lakiosaan.

Testamentin laatimisesta

Testamentin laadinnassa on aina ensin tarkoin selvitettävä se lopputulos, joka testamentilla halutaan saada aikaan. Sen jälkeen, kun testamentin laatija on tehnyt testamentin, tekijän on käytävä se huolella läpi niin, että tekijä varmasti ymmärtää testamentissa käytetyt sanamuodot.

Varallisuuden kasvaessa ainakin toistaiseksi perintöverotus ohjaa osaltaan jäämistösuunnittelua. Verosuunnittelu on järkevää aloittaa ajoissa, jotta testamentin tekijän tahto saadaan huomioitua ja toteutettua järkevällä tavalla.

Monesti onkin niin, että testamentti ei välttämättä ole oikea tai ainoa keino saavuttaa haluttu tarkoitus.

Koska testamentin todistaja saattaa joutua testamentin tekijän tahtoa ja tahdonmuodostusta selvittämään joskus jopa vuosikymmenten jälkeen, on hyvä jos testamenttia laadittaessa tehdään muistio, jossa testamenttia laajemmin selvitetään testamentin teko-olosuhteet.

Hannele Järvinen